Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Bölümü olarak okulumuzun misyon ve vizyonu paralelinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bölüm olarak bizimde bir takım eğitimsel ilke ve hedeflerimizde bulunmaktadır.

Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitimlerine devam eden öğrencilerimize yönelik olarak; okul öncesi dönem (0-6 yaş) çocuklarının gelişim ve eğitimleri ile ilgili çok yönlü bir eğitim-öğretim faaliyeti yürütmekteyiz. Öğrencilerimize ilk yılı teorik olmak üzere diğer sınıflarda uygulama ağırlıklı bir eğitim yaklaşımı uygulanmaktadır. Bölümümüzde bu kapsamda yer alan dersler ve bu derslerin amaçları özetle şöyledir:

Çocuk Gelişimi; çocukların doğum anından itibaren fiziki ve sosyal gelişimlerinin tüm boyutları bu dersin kapsamı içerisindedir.
Özel Eğitim; özel eğitim gerektiren bireylerin gelişimsel ve eğitimsel özellikleri konusu bu dersin genel amacıdır. Özelde ise öğrencilerimizin anaokullarında karşılaşacakları engelli ve sorunlu çocuklara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgi vermektir.
Çocuk Ruh Sağlığı: Bireyin gelişiminde kritik dönem olarak görülen 0–6 yaşlar arasında çocuklara yönelik olumlu ve yapıcı yaklaşımların onların sonraki hayatlarında olumlu kişilik geliştirmeleri açısından çok önemli olduğu bir gerçektir. Bu döneme denk gelen eğitim faaliyetlerinde görev alacak öğretmenler olarak öğrencilerimizin çocuk karakterini, duygularını ve iç dünyasını tanıması, anlaması ve çocuklara karşı olumlu yaklaşım geliştirebilmesi bu dersin ana amacıdır.
Drama: Yeni eğitim yaklaşımı ve modellerinde çok önemli bir sıçrama yapan drama yoluyla eğitimin tüm incelikleri planlama, hazırlama ve uygulamasında dikkat edilecek hususlar öğrencilerimize anlatılmakta ve derslerde bizzat kendileri tarafından uygulama yoluyla öğretilmektedir. Drama etkinliklerinde amaç çocuğun bir kavramı, olayı ya da durumu yaparak- yaşayarak öğrenmesidir. Bu birey açısından en kalıcı öğrenme şeklidir. İleriki yaşamlarında anaokullarında görev yapacak öğrencilerimizin bu yönde eksiz bilgilendirilmeleri en önemli noktadır.

 

Oyun; çocukların dünyaları açısından beklide her şeydir. İlk işleri, ilk hobileridir. Sosyalleşmeye başladıkları, konuşma becerilerini ilerlettikleri sahip oldukları zekâ potansiyelini ve hayal güçlerini birleştirdikleri bir ortamdır. Anaokulunda bu ortamın en önemli öğelerinden biride hiç şüphesiz öğretmen olacaktır. Geleceğin anaokulu öğretmenleri olan öğrencilerimize hem bu bilinç aşılanmakta hem de olabildiğince çok çeşitli ve renkli oyunlarla birer “oyun dağarcığı” geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Müzik: okulöncesi dönemde müzik çocukların ince bir estetik zevki ve ses bilgisi geliştirmeleri, seslerin anlam ve tınılarıyla hayattaki kavram ve nesneler arasında bağlantı kurabilmeleri için tek yoldur. Anaokulunda temizlik ve sağlık başta olmak üzere pek çok kavram ve yeni nesne adları çocuklara müzik yoluyla öğretilmelidir. Müzik onların hem eğlence ihtiyaçlarını gidermeleri hem fazla enerjilerini boşaltabilmeleri için mükemmel bir etkinliktir. Bu etkinliklerde görev alacak öğrencilerimiz başta ses ve konu bilgisi olmak üzere yapacakları etkinlikleri zenginleştirecek çocuk şarkılarını öğrenmekte ve yine oyun kavramında olduğu gibi çalışma hayatları boyunca kullanacakları bir şarkı repertuarı oluşturmaktadırlar.

 Çocuk Gelişimin farklı yönleri bulunur. Bunlar:
—Psiko-motor Gelişim (Fiziksel Beceriler)
—Bilişsel Gelişim (Zihinsel Beceriler)
—Sosyal Gelişim (İletişim Becerileri)
—Duygusal Gelişim (Olumlu Kişilik Geliştirme)
—Dil Gelişimi (Güzel Türkçemizi doğru ve zengin kelime dağarcığı ile kullanma)
—Özbakım Becerileri(Temizlik, Beslenme ve Dinlenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme becerisi)

Tüm bu Gelişimsel Alanlarda çocukların dengeli ve olumlu bir yaklaşımla yetiştirilmeye, zengin ve renkli ve çok boyutlu bir mekân ve materyal ile eğitimlerinin desteklemesine ihtiyaçları vardır.
Ancak bütün bu organizasyonun en önemli unsuru öğretmendir. İşte biz Levent Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü olarak bu öğretmenleri yetiştirmenin sorumluluk ve bilinci ile hareket ediyor ve öğrencilerimize de bu bilinci aşılıyoruz.
Öğrencilerimiz lise eğitimlerini tamamlamalarının ardından bu okuldan mezun olmanın kendilerine sağladığı avantajla Çocuk Gelişimi alanında eğitim veren Meslek Yüksekokullarına da devam edebilirler. Kendileri bu konuda bölüm öğretmenlerimiz tarafından teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.